Lietošanas noteikumi

SIA Advice Solutions, Reģ. nr.: 40103253741, juridiskā adrese Artilērijas iela 8-38, Rīga, LV-1001, Latvija, hackers@biohacking.lv, turpmāk saukta Mājas lapa, tajā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem. Piekļūstot Mājas lapai, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram Mājas lapas lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav reģistrēts lietotājs. Lietotājs piekrīt, ka šie Noteikumi veido vienošanos attiecībā uz Mājas lapas un tās satura lietošanu no lietotāja puses un lietojot Mājas lapu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos lietošanas noteikumus un nosacījumus, pilnībā saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

Ja lietotājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces un pakalpojumus, turpmāk tekstā Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu. biohacking.lv ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras noteikumos veiktās izmaiņas ir spēkā ar publicēšanas brīdi.

1. Privātums

Iepērkoties vai reģistrējoties Mājas lapā, jāievada personas dati. Šī informācija palīdz biohacking.lv īstenot servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci.

– biohacking.lv nepārdod un neizīrē Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. – biohacking.lv pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām.

2. Informācijas precizitāte

Visām publikācijām Mājas lapā ir informatīvs raksturs. biohacking.lv patur sev ekskluzīvas tiesības rediģēt, izdzēst vai ievietot Mājas lapā jebkuru informāciju, izdzēst vai ievietot jebkuras preces vai pakalpojumus pārdošanai bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma.

3. Intelektuālais īpašums

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija, dizains un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu, ir biohacking.lv, partneru vai licences devēju īpašums. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

4. Pretenzijas autortiesību sakarā

Viss šīs Mājas lapas saturs ir biohacking.lv īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta. Atkarībā no tiesību pārkāpuma

rakstura un sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās administratīvās vai kriminālās atbildības.

5. Cenu veidošanas politika

Mājas lapā visas cenas ir norādītas euro. Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. .

Samaksāt par SIA Advice Solutions produktiem un pakalpojumiem iespējams jebkurā diennakts laikā.

Apmaksu var veikt ar bankas izsniegtajām kredītkartēm,internetbankas pieslēgumu vai elektroniskās sistēmas Paysera palīdzību veicot apmaksu uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu

6. Piegādes kārtība

Pēc jūsu izvēlētā pakalpojuma vai produkta apmaksas jūs savā e-pastā saņemsiet turpmākos norādījumus.

​​​​7. Saites uz trešo pušu lapām

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu vai privātuma praksi. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus.

8. Atbildības ierobežošana

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem biohacking.lv nekādā ziņā nav atbildīga saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Mājas lapu. Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem biohacking.lv nekādā ziņā nav atbildīga par: a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā; g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles. biohacking.lv nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

9. Strīdu izšķiršanas kārtība

Visi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, izšķiršanai nododami LR tiesā LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Jebkāda veida pretenzija ir iesniedzama rakstveidā.

10. Piekrišana saņemt paziņojumus pa e-pastu

Piekrītot Noteikumiem, klients piekrīt saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas pa e-pastu..

11. Nepārvarama vara

biohacking.lv nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos tas nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē vai interneta zudumi, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteice.